Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по В и К - Нормативни документи

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

 • Закон за водите;
 • Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
 • Закон за устройство на територията;
 • Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
 • Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;
 • Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
 • Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
 • Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи;
 • Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
 • Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

 

ДОГОВОР

 

ОБЩИ ПИСМА И УКАЗАНИЯ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПУБЛИЧНИ ВиК АКТИВИ

 

ИЗХОДЯЩИ ОБЩИ ПИСМА И ДОКЛАДИ

 • АВиК-Русе № ВиК-01-26/20.06.2016 г. – писмо до МРРБ за искане на указания по разрешаване на казуса с ВиК активите, намиращи се на териториите на селата Сваленик и Церовец, община Иваново, област Русе, но включени в Договора на АВиК-Разград и Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат, включени в Договора на АВиК-Русе;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-30/08.08.2016 г. – писмо до кметовете на общини Разград и Кубрат с молба да се внесат в съответните общински съвети, предложения за приемане на ВиК активи, намиращи се на териториите на селата Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат;
 • МРРБ № 70-00-1489/20.12.2016 г. – писмо до „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград със становище по казуса с ВиК активи, намиращи се на териториите на селата Топчии и Просторно, община Разград;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-23/13.12.2016 г. – писмо до МРРБ с искане за делегиране на права за разпореждане с публични ВиК активи намиращи се на териториите на селата Сваленик и Церовец, община Иваново, област Русе и Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат;
 • Доклад от 20.06.2017 г. на главен секретар на АВиК-Русе при стъпване в длъжност на Областен управител на област Русе за изминалия период от създаването на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Русе, предстоящи задачи и възникнали проблеми за разрешаване;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-10/02.02.2018 г. - доклад от главен секретар на АВиК-Русе до Областен управител, относно: Следващи се за предприемане действия във връзка с приетите от Областна администрация - Русе ВиК активи, системи и съоръжения, публична държавна собственост;
 • Доклад от главен секретар на АВиК-Русе от 08.05.2018 г. до зам.-министър г-жа Малина Крумова - МРРБ, относно възникналите проблемни ситуации по предаването на ВиК активи между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе и  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД-Разград, намиращи се на териториите на селата Сваленик и Церовец, община Иваново и Топчии и Просторно, община Разград и Равно и Каменово, община Кубрат;
 • АВиК-Русе № ВиК-17-1/21.05.2018 г. – протокол изпратен до Областни управители на Област Русе и на област Разград и до съответните ВиК оператори за проведената работна среща на 03.05.2018 г. между представители на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - Разград, представители на операторите „ВиК“ ООД - Русе, „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД - Разград, ВиК „Меден кладенец“ ЕООД-Кубрат, общини Иваново и Сливо поле;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-19/21.05.2018 г. - писмо до управителя на „ВиК“ ООД-Русе и кметове на общини, относно: Изисквания към писмените уведомления от „ВиК“ ООД-Русе до собствениците и Асоциацията по ВиК – Русе за установени трайно негодни за употреба ВиК активи, приети за стопанисване, поддържане и експлоатация с подписания Договор, които се предлагат за изключване от Договора;
 • АВиК-Русе № ВиК-01-36/04.07.2018 год. - Докладна записка от главен секретар на АВиК-Русе, изпратена до Областен управител, кметове на общини и управителя на ВиК оператора, относно: Необходимостта от документално определяне собствеността на  пояс I като публична собственост в учредените на територията на Област Русе санитарно-охранителни зони по реда на Закона за водите и включването им в обсега на действие на сключения между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе и оператора „ВиК“ ООД-Русе Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design