Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ДИСКУТИРАХА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ

вторник 28 ноември 2017

Днес, 28.11. 2017 г., се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  То беше модерирано от двамата заместник областни управители на област Русе г-н Валентин Колев и г-н Свилен Иванов.

На заседанието бяха представени резултатите от Националното външно оценяване и Държавните зрелостни изпити за областта през учебната 2016-2017 г.  На външното оценяване след 4-ти клас областта се нарежда на 6-то място в страната на тестовите въпроси и на 4-та позиция на диктовката. Средната постижимост на проверяваните знания и умения е 77%, което е индикатор, че като цяло четвъртокласниците са овладели задължителния обем от знания и имат уменията да ги прилагат при решаването на конкретни практически задачи. Спрямо страната област Русе е шеста след областите Смолян, София-град, Кюстендил, Благоевград и Габрово. Като извод може да се посочи, че резултатите по учебните предмети са съизмерими с постигнатите през предходните учебни години. Наблюдаваната тенденция е за устойчивост на постигнатите добри резултати от обучението в начален етап. Традиционно най-високи резултати показват учениците от община Русе. Постижимостта на проверяваните знания и умения при тях е 80%. Добри резултати (в диапазона над 70% постижимост) са постигнали и четвъртокласниците от общините: Бяла, Ветово и Ценово. Най-ниски резултати са отчетени в училища с преобладаващ брой ученици, за които българският език не е майчин. По български език учениците от областта се класират на 8-мо място след София-град, Смолян, Варна, Благоевград, Търговище, Габрово и Бургас. По математика на Националното външно оценяване учениците от област Русе са завоювали 10-то място.

Мерките, които се предвиждат за подобряване на резултатите включват  усъвършенстване  на изпитните материали за  вътрешно оценяване, постигане на синхрон между вътрешно и външно оценяване, споделяне на „добри практики“ относно методите на преподаване и оценяване, срещи с учители от училища с ниски резултати с цел идентифициране на проблемите и намиране на методически решения.

Що се отнася до Държавните зрелостни изпити, е отчетен по-висок брой средни точки по преобладаващата част от предметите. По традиция средният брой точки по II ДЗИ е по-висок от средния брой точки по български език и литература. По среден успех от ДЗИ по БЕЛ област Русе е на 9-то място в страната.

На заседанието беше представена и подробна информация относно реализирания държавен план-прием по професии и специалности в областта. За учебната 2017/2018 г. са били планирани 32 профилирани паралелки в 12 училища в 8 клас, като реализираният прием възлиза на 88%, т.е. 28 паралелки. Планираният прием в профилирани паралелки  в 9 клас отговаря на реализирания от 6. Изрично беше подчертано, че интереса към професионалното образование е твърде нисък, което рефлектира в липсата за реализиране на план приема в определени професионални направления. За пореден път присъстващите апелираха за това, че всички заинтересовани страни трябва да са максимално активни в популяризирането и превръщането на професионалното образование в привлекателна форма на обучение за подрастващите.

Не на последно място, на съвместното заседание беше отчетено, че по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст са сформирани 32 екипа на територията на областта с 481 души, от които 379 са педагогически специалисти. От началото на месец септември 2017 г., в резултат на посещенията на екипите, 163 деца и ученици  са включени в образователната система,  като повечето от тях са записани преди началото на настоящата учебна година.  В чужбина са 2220, 1222 не са открити на подадените от ГРАО адреси и за тях няма информация къде са в момента. 422 деца се водят незаписани, част от тези деца също не са открити на адресите си. Началникът на РУО Русе г-жа Росица Георгиева призова всички институции, които имат разписани ангажименти по механизма да са още по-активни и да бъдат търсени начини за откриването на актуалното местодомуване  на подлежащите на обхват. Г-н Колев предложи заинтересованите страни да провеждат работни срещи на всеки 3 месеца, за да бъдат отчитани извършените дейности, както и да бъдат споделяни трудностите в процеса на работа на екипите за обхват.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design