Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИНСТИТУТЪТ В ОБРАЦОВ ЧИФЛИК ОБЕКТ НА ТРАНСГРАНИЧЕН ИНТЕРЕС

петък 17 март 2017

Днес, 17.03.2017 г., в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе се проведе поредното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. Сред официалните гости бяха г-н Дорин Октавиан и г-н Флорин Николае, държавен секретар и член на неговия кабинет в  Министерството на земеделието на Румъния. От българска страна присъстваха проф. д-р Христо Даскалов, заместник-председател на Селскостопанска академия София, доц. д-р Галина Дякова, доц. д-р Димо Недялков и доц. д-р Веселин Дочев, директор и зам.-директори на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ Русе. Проф. Петър Димитров представляваше РУ „Ангел Кънчев“.

Заседанието беше открито от Областния управител на Област Русе, доц. д-р Стефко Бурджиев. Той отбеляза, че комисията е уникална по форма и съдържание по цялото поречие на р. Дунав. Това се базира на факта, че вече 7 години се извеждат и споделят добри практики, които спомагат за увеличаване икономическия растеж и повишаване степента на сътрудничество меджу фирмите и земеделските производители в региона. Реалните резултати от комисията се измерват чрез създадените партньорства между институциите, сключените договори между търговските организации за съвместна дейност, разработени и реализирани проекти между общини и неправителствени организации.

Областният управител представи председателстващите на работната гупа, които са и новоназначени зам. председател на Окръжен съвет Гюргево и зам. областен управител на Областна адмнистрация Русе, съответно г-н Лучиано Корозел и г-н Росен Миланов.

Бяха изказани специални благодарности както от българска, така и от румъснка страна на г-жа Лили Ганчева като изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион „Данубиус“.

Фокусът беше поставен върху Института по земеделие и семезнание „Обрацов чифлик“ Русе, неговата история и тенденциите за развитие. Доц. д-р Дякова запозна детайлно присъстващите с материално-техническата база на Института, създаването на нови линии и сортове на някои култури, технологии за отглеждане на полски култури и лоза и извършваната селекционна дейност. Тя представи част от проектите, в които е участвал Инстиута, в т.ч. „Опазване, съхранение и  характеризиране на биоразнообразието при  блатното  кокиче (leucojum aestivum)  и дивата лоза (vitis vinifera ssp. Sylvestris) в България“ и осъществените международни контакти. Не на последно посочи, че Институтът поддържа растителен геофонд от  12 869 образци сред които пшеница, овес, фасул, люцерна и други.

Като основен партньор на Института беше представена фирма „Ф+С Агро“ ООД. Нейната дейност е в областта на  търговията с препарати за растителна защита, торове, семена, зърно и горива, логистиката на дейности по зърносъхранение, консултантски услуги на земеделски производители и др.

Дискусията продължи на територията на Института, където двете делегации имаха възможността на място да се запознаят с дейността му. Доц. д-р Дякова прие предизвикателството да изпълни приетото по-рано решение за организиране на своеобразно състезание между ППК „Старт 93”, с. Караманово и Костел Патеръу, български и румънски производители на органична тор. Експериментът ще се проведе в опитното поле на института и резултатите  ще се докладват в комисията след неговото приключване.

Следващото заседание на българска територия ще се проведе на 12.05.2017 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ по време на вече традиционното изложение на селскостопанска техника. Университетът ще сподели домакинството с утвърдения на нашия и чужд пазар производител на прикачна селскостопанска техника „Раломекс“  АД гр. Завет.  

 

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design