Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една

ИИСДА код: 1966

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 124, ал. 4

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Обосновкапо предложението
  3. Документ за собственост или  еквивалентен, доказващ, че възложителят е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ
  4. Скица с предложение за изменение на Подробния устройствен план ;
  5. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4 от ЗУТ;
  6. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна
  7. предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които предвиждания не са реализирани
  8. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се
  9. подава от възложителя.
3 Срок за изпълнение  до 30 дни - чл. 57 от АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design