Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населен

ИИСДА код: 2529

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти, държавна собственост – земеделски земи в границите на населените места и в поземления фонд

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за лечебните растения - чл.22, т.3; Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

 

2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки,  издадено от РИОСВ;

3. Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота - държавна собственост, където е разположено находището;

4. Списък, съдържащ: имената, номер на документа за амоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в озволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2от ЗЛР, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души;

5. Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

6.      Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

3 Срок за изпълнение до 5 дни – чл.35 ЗЛР
4 Такса

Съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design