Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

ИИСДА код: 1964

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации 

 

  Изисквания
1 Правно основание

§ 3 от ДР на Закона за устройство на територията

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Документи, доказващи, че възложителят е собственик на поземления имот или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон;
  3. Удостоверение за наследници (при необходимост);
  4.  Документ за упълномощаване, в случай, че заявлението не се подава от възложителя.
  5. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 7 дни
4 Такса чл.33  от Тарифа № 14 
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design