Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

ИИСДА код: 1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

  Изисквания
1 Правно основание

Чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията

2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6от  ЗУТ на  лицето, упражнявало строителен надзор

3. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на

техническата инфраструктура

4. Документ от  Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнено изискване по чл. 175, ал. 5от ЗУТ

5. Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя

6. Документ за платена такса

3 Срок за изпълнение 1 месец
4 Такса Такса - Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design