Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

ИИСДА код: 1965

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавна собственост- чл. 77 и чл. 82а

2 Необходими документи
  1. Заявление по образец
  2. Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост
  3. Оригинална актуална скица на имота, с нанесени площи на терена и сградите,   издадена от компетентен орган
  4. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
  5. Удостоверение за идентичност на имота
  6. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице)
  7. Документ за платена такса
  8. Други при необходимост
3 Срок за изпълнение

Обикновена услуга - 7 дни;

Бърза услуга - 3 дни;

4 Такса

Съгласно Постановление № 26 от 3.02.2011 г. за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, услугата се заплаща, за всеки имот:

 обикновена услуга - 10,00 лв.;

 бърза услуга - 15,00 лв.;

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design