Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

ИИСДА код: 1972

Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

 

  Изисквания
1 Правно основание

Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал.1

Закон за държавната собственост - чл. 77 , чл. 82а
2 Необходими документи
  1. Заявление по образец
  2. Молба-декларация, заверена от съответната служба "Общински имоти" и Данъчна служба по местонахождение на имотаминимум 2 броя;
  3. Оригинална актуална скица на имота, с нанесени площи на терена и сградите,  издадена от компетентен орган
  4. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/ ;
  5. Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота, издадена от териториалната данъчна дирекция по местонахождение на имота, в която молителят фигурира като собственик;
  6. Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост – ако има такъв;
  7. Удостоверение за идентичност на имота, издадено от компетентен орган (при необходимост)
  8. Документ за платена такса
  9.  

При необходимост:

1. Упълномощеният представител прилага пълномощно   (договор за правна защита и съдействие);

2. Да бъдат изискани допълнителни документи.

Всички приложени документи се връщат на заявителя след издаване на удостоверението.

3 Срок за изпълнение

Обикновена услуга – 7 дни;

Бърза услуга  - 3 дни;

 

Срокът започва да тече от момента на пълното окомплектоване на преписката
4 Такса

Съгласно Постановление № 26 от 3.02.2011 г. за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост, услугата се заплаща:

- обикновена услуга – 10 лв.;

- бърза услуга – 15 лв.;

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design