Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановавяне на собствеността

ИИСДА код: 1979

Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановавяне на собствеността

  Изисквания
1 Правно основание

Чл. 77 и чл. 82а от ЗДС,ЗОСОИ

2 Необходими документи
  1. Заявление по образец
  2. Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост
  3. Оригинална актуална скица на имота, с нанесени площи на терена и сградите,   издадена от компетентен орган
  4. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
  5. Удостоверение за идентичност на имота
  6. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице)
  7. Документ за платена такса
  8. Други при необходимост
3 Срок за изпълнение

Обикновена услуга - 7 дни;

Бърза услуга - 3 дни;

 

4 Такса

Съгласно Постановление № 26 от 3.02.2011 г. за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, услугата се заплаща, за всеки имот:

- обикновена услуга –  15,00 лв.;

- бърза услуга – 22,50 лв.;

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design