Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

ИИСДА код: 1982

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

 

  Изисквания
1 Правно основание Закон за устройство на територията - § 3 от ДР
2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Документи, доказващи, че възложителят е собственик на поземления имот или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон

3. Удостоверение за наследници (при необходимост)

4. Нотариално заверено пълномощно за  представител, когато заявлението не се подава от възложителя

5. Други документи при необходимост

6. Документ за платена такса

3 Срок за изпълнение 7 дни
4 Такса Такса - чл.32, т.2 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design