Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, които се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение

ИИСДА код: 1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, които се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

 

  Изисквания
1 Правно основание Чл. 78 ЗДС, чл. 108, чл.109 ППЗДС
2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Договор за наем или друг акт, по силата на който имотът е бил предоставен за ползване
  3. Доказателства, че договорът е бил прекратен или развален по реда на ЗЗД (писмени предизвестия, нотариални покани, съдебни решения и др.) или че актът, с който е бил предоставен имота е отменен
  4. Данни за субекта, който владее или държи недвижимия имот без правно основание (удостоверение за регистрация за юридически лица; трите имена, адрес и др. лични данни за физически лица)
  5. Документи и други доказателства, от които е видно, че имотът се владее или ползва без правно основание, или не по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала.
  6. Пълномощно за представител (ако документите се подават от упълномощено лице).
3 Срок за изпълнение 14 дни до 1 месец – чл.57, ал.1 и 5 АПК 
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design