Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Услуга 4

ИИСДА код: 1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавната собственост – чл. 70, ал.1, чл. 77

Административнопроцесуален кодекс - чл. 57

2 Необходими документи
  1.  Заявление по образец
  2. Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост
  3. Оригинална актуална скица на имота, с нанесени площи на терена и сградите,  издадена от компетентен орган
  4. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
  5. Съдебно удостоверение по дело /при необходимост/
3 Срок за изпълнение 7 дни – чл.57, ал.2 АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design