Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

ИИСДА код 1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община 

 

  Изисквания
1 Правно основание Закона за устройство на територията - чл.148, ал.3  
2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Влязъл в сила  ПУП
  3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот
  4. Одобрен инвестиционен  проект по части
  5. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
  6. Други, съобразно изискванията  за стоежа
  7. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 7 дни – чл.148, ал.4, предл.последно от ЗУТ 
4 Такса Такса - чл.29, ал.2 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design