Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

конкурс юрисконсулт

 

 

 


СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЮРИСКОНСУЛТ

/една щатна бройка/

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

на основание чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2-95-00-597/07.09.2017 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – магистър, професионално направление -  право;

- минимален професионален опит – не се изисква;

- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши, в случай че има придобит такъв;

- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 460 лева;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

- юридическа правоспособност;

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец (НПКДС);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява процесуалното представителство и правната защита на държавата, Областния управител, и/или Областна администрация пред всички съдебни инстанции по дела свързани със: спорове за собственост, касаещи имоти държавна собственост; обжалване на решения на Областния управител по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти; обжалване на заповеди на Областния управител за изземване по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост. Участва в съставянето на проекти на административни актове на Областния управител. Изготвя проекти на актове изходящи от Областния управител във връзка с разглеждане на предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Дава мнение по законосъобразността на проекти за вътрешно-организационни актове на Областна администрация, на заповедите и други, като ги съгласува, а при несъгласие излага мотивирано мнение. Участва при разработването на проекти на документация, относно провеждане на процедури по реда на ЗОП. 


Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода №6, “Център за административно обслужване и информация” в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса - 16:00 часа на 18 септември 2017 година.

Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани с адрес гр. Русе, пл. "Свобода" № 6.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design