Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Конкурс младши експерт


СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА


 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

/една щатна бройка/

в отдел „Държавна собственост”

на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

На основание чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2-95-00-711/27.10.2017 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – професионален бакалавър, област на висше образование -  социални, стопански и правни науки, технически науки;

- минимален професионален опит – не се изисква;

- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши, в случай че има придобит такъв;

- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 460 лева.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец (НПКДС);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Опазване и защита на държавната собственост на територията на област Русе. Да поддържа досиетата и съхранява документите по актуването на имоти – държавна собственост на територията на област Русе. Да подпомага работата на експертите от отдела при извършване на действия по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост на територията на област Русе.

Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода №6, “Център за административно обслужване и информация” в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса - 16:00 часа на 09 ноември 2017 година.

Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани на адрес гр. Русе, пл. "Свобода" №6.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design