Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

конкурс ОМП


СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/ НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ОМП

/една щатна бройка/

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

На основание чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2-95-00-741/09.11.2017 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – бакалавър, област на висше образование -  технически науки, сигурност и отбрана;

- минимален професионален опит – 1 година;                                                                                          

- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши, в случай че има придобит такъв;

- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 460 лева.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Лицето, спечелило конкурса ще бъде проучено от компетентните органи и ще бъде назначено след получаване на достъп до съответното ниво на класифицирана информация при условия и ред, определени в Закона за защита на класифицираната информация.

Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец (НПКДС);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомагане на Областния управител при планиране, организиране и управление на отбранително-мобилизационната подготовка в област Русе. Изготвяне на годишен план за работа по ОМП. Изготвяне /актуализиране/ на плана за привеждане на областта в по-високо състояние и степени на готовност за работа във военно време. Изготвяне /актуализиране/ на военновременен план на област Русе. Организиране работата на Областния съвет по сигурност; Разработва и актуализира областния план за защита при бедствия в област Русе. Участва в координацията и контрола на подготовката за бедствия, извършвана от териториалните звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта. Организиране на денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение; Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните паметници; Организира дейността и подготвя заседанията на областната комисия „Военни паметници”.

Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода №6, “Център за административно обслужване и информация” в 11 (единадесет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса - 16:00 часа на 20 ноември 2017 година.

Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани на адрес гр. Русе, пл. "Свобода" №6.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design