Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Конкурс Старши експерт РР


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


Уведомяваме Ви, че списъците с допуснати и недопуснати кандидати за обявения със Заповед № 2-95-00-276/02.04.2019 г. на Областния управител на Област Русе конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „АКРР“ на дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ ще бъдат обявени на 22.04.2019г. на електронната страница на областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани.


ПУБЛИКУВАНО НА: 04.04.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в отдел „Административен контрол и регионално развитие”

на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

На основание чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2-95-00-276/02.04.2019 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – бакалавър, област на висше образование -  технически и стопански науки, администрация и управление;

- минимален професионален опит – 1 година;                                                                                          

- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши, в случай че има придобит такъв;

- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 600 лева;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец (НПКДС);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика за регионално развитие и изпълнение на Областната стратегия за развитие с цел постигане на устойчиво регионално и местно развитие.

Обезпечава технически и информационно осъществяването на дейността на Областния управител.

Подпомага Областния управител при разработване на анализи и справки при актуализиране на Областната стратегия за развитие, набира и анализира информация за степента на изпълнението й в секторите заетост и пазар на труда, условия на труд, етнически и интеграционни въпроси, тристранно сътрудничество и др.

Подпомага Областния управител при участието му в дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

Анализира, систематизира и подготвя становища и доклади свързани с устойчивото развитие на област Русе и синхронизирането му с националните, регионални и общински политики в секторите, за които отговаря.

Следи за промени в законодателството, свързани с регионалното развитие, изготвя своевременно доклади и прави предложения за предприемане на релевантни действия за прилагането им в секторите, за които отговаря.

Планира, координира и подпомага дейностите на постоянните и временни комисии, създадени със Заповед на Областния управител, с решение на Областния съвет за развитие и/или по изискване на нормативна уредба, за които отговаря.

Осигурява условия за добро сътрудничество със социално-икономическите партньори при формулиране и провеждане на регионалните политики, като отговаря за тристранното сътрудничество в област  Русе.

Изпълнява дейности и инициативи за регионално развитие като цяло и в частност – в областите заетост и пазар на труда, условия на труд, етнически и интеграционни въпроси, тристранно сътрудничество и др.

Подпомага Областния управител, като приема, разпределя и окомплектова входящата и изходящата кореспонденция чрез деловодната система Архимед, осъществява комуникацията на служителите от администрацията, физическите и юридическите лица с Областния управител и организира провеждането на работните срещи с него.

Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода №6, “Център за административно обслужване и информация” в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса до 15.04.2019г. включително до 16,30 часа.

Допълнителна информация и списъците във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на областна администрация Русе, на информационното табло във фоайето на централния вход на администрацията и в центъра за обслужване на граждани на адрес гр. Русе, пл. "Свобода" №6.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design