Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проек

ИИСДА код: 1975

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

  Изисквания
1 Правно основание чл.145, ал.2 във връзка с ал.4; чл.154, ал.5 ЗУТ
2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Одобрен ПУП
  3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот
  4. Скица /виза/ за проектиране
  5. Инвестиционен проект по части – 3 комплекта
  6. Разрешение за строеж
  7. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
  8. Положително становище на компетентните органи
  9. Други, съобразно изискванията за стоежа
  10. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 1 месец
4 Такса Чл.28, ал.8 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design