Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

петък 16 март 2018

Г-н Галин Григоров в качеството му на член на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район участва в четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

По време на заседанието беше приет отчета за изпълнение на годишния план за действие по информация и комуникация за 2017 г. Също така беше одобрена и индикативната годишна работна програма за настоящата 2018 година. Сред основните приоритети е своевременното публикуване в Единния информационен портал на всички новини, информация, документи и указания, касаещи изпълнението на процедури и схеми, с оглед спазване принципите на максимална прозрачност и публичност от страна на Управляващия орган. Също така акцент ще бъде поставен и върху организирането на информационни срещи, насочени към потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани страни относно възможностите за финансиране по мерките, планирани съгласно Индикативната годишна работна програма. Предвижда се и организирането на два семинара през юли и октомври за повишаване на капацитета на Местните инициативни рибарски групи в разработването на местните стратегии за развитие. Информационните събития за бенефициенти и потенциални бенефициенти за популяризиране на отворените процедури по Програмата ще бъдат 7 на брой и ще се реализират от април до декември 2018 г.

Освен фокуса върху повишаване информираността на заинтересованите страни, бяха взети и решения за увеличаване на общия размер на финансовата помощ, за да се финансират още 7 проектни предложения по „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и 2 предложения по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Срещата се проведе на 15 март в гр. София.

Очаква се следващото заседание на комитета да бъде в периода октомври – ноември тази година.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design