Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЧАСТ ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

понеделник 20 април 2015

С Решение №425 по Протокол №58 от 26.03.2015 г. Общински съвет Ценово е решил да допълни с нови два имота т. 1.3. „Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения” от Годишната програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. и е задължил Кмета на Общината „да проведе тръжна процедура или конкурс при отдаването под наем или аренда” на двата имота. Решение №425 е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съветЦеново, включено е в т. 1 „Докладна записка относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.” от приетия дневен ред и „ЗА” него са гласували 13 общински съветници, не е имало „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” от общия брой 13 общински съветници

  С приемането на т. 2 от Решение №425, Общински съвет Ценово са нарушени императивните разпоредби на чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 45, ал. 12, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 11 от ЗОС, както следва

С т. 1 от Решение №425 се включват два имота в т. 1.3 „Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения” от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г. Годишната програма е приета на основание чл. чл. 8, ал. 9 от ЗОС с Решение №409 по Протокол №55/27.01.2015г. на Общински съвет Ценово и е обособена в точки. Точка ІІ от програмата представлява описание на имотите, които Община Ценово има намерение да предложи за извършване на конкретни сделки. Първата точка е „Имоти, които Община Ценово възнамерява да предложи за отдаване под наем, аренда или право на ползване”, а подточка 1.1. е наименована „Отдаване под наем или аренда на земеделска земя”. Подточка 1.3., която се предлага да се допълни с Решение №425, е „Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения”. В т. 2 от Решение №425 се задължава Кмета на Общината да проведе тръжна процедура или конкурс при отдаването под наем или аренда на описаните два имота. Между двете части на решението безспорно се наблюдава вътрешно противоречие, което се отразява върху волята на колективния орган – коя сделка ще се извърши с имотите – наем или аренда. Наемът и арендата са различни сделки и в договорите, които се евентуално ще сключат ще има съществени различия. Двете сделки са уредени са в различни закони: арендата – в Закона за арендата в земеделието, а наем на имот общинска собственост (частна или публична) – в Закона за общинска собственост. Друга особено съществена разлика е срокът за който се сключват. При договора за аренда минималния срок е пет стопански години, без фиксиран максимален срок, а договора за наем на имот общинска собственост е без минимален срок, но не може да се сключи за повече от 10 години.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. Нормата предвижда правомощия на колективния орган да формира воля от името на собственика – съответната община по отношение на имоти – общинска собственост. Всяко отделно решение, касаещо имотни сделки следва да бъде достатъчно добре формулирано, да съдържа съществените елементи на сделката (предмет, цена, срок) и процедурата по избор на контрагент – търг или конкурс, евентуално конкурсни условия и др. Законодателят е използвал израза „определя конкретните правомощия на кмета на общината”, т. е. минимално необходимото съдържание на решението трябва да позволи то да бъде изпълнено от изпълнителния орган на общината при условията на обвързана компетентност поне в частта на съществените елементи от бъдещата сделка. В рамките на оперативната самостоятелност може да се остави изпълнителният орган да реши други процедурни въпроси, които касаят самото изпълнение, но не оказват влияние върху крайния резултат.

В случая след като решаващият орган не е формулирал вида сделка, очевидно тя е оставена в преценка на изпълнителния орган в общината, което не кореспондира с правилото в нормата на чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА – общинският съвет да определи конкретните правомощия на кмета. В същия смисъл е и избора на вида процедура – търг или конкурс, тъй като вида на процедурата е от съществено значение при избор на контрагент – дали ще се поставят изисквания към участниците или няма да има такива, какви критерии ще се вземат предвид при класиране, каква тежест ще има даден критерий и др. По същия начин на изпълнителния орган е предоставена възможността да определя срока на сделката, след като общинският съвет не го е фиксирал, а всеки от двата вида сделки се характеризира с определени изисквания към сроковете – минимални и максимални. Въпросът с цената също не е уточнен. Съгласно чл. 14, ал. 8 от ЗОС общинският съвет определя наемните цени. По отношение арендата няма изрична норма, която да оправомощава кой орган определя арендните цени за общинските имоти. В същото време общинският съвет определя цените на наемите (чл. 14, ал. 8 от ЗОС) и цените при всички разпоредителни сделки с недвижими имоти (чл. 41, ал. 2 от ЗОС). Като специфичен вид сделка за управление, характеризиращ се с по-дълъг период, може да се направи извод че и арендните цени следва да се определят от същия орган – общинския съвет.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОС редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони. В изпълнение на тази законова делегация Общински съвет Ценово с Решение №147 по Протокол №22/27.10.2008 г. е приел Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово (Наредба №2), последно изменена с Решение №146 по Протокол №20/29.11.2012 г. Съгласно чл. 16 от Наредба №2 първоначалната наемна цена при отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост (в това число и земеделски земи) при провеждане на търг или конкурс се определя съгласно Тарифа №1, представляваща приложение към същата наредба. Според чл. 28, ал. 1 от Наредба №2 земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем за срок до пет години по цени, определени в тарифата. Нормата на чл. 29, ал. 1 от Наредба №2 оправомощава Кмета на Община Ценово да отдава под аренда трайни насаждения при спазване разпоредбите на Закона за арендата в земеделието и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Ценово за съответната година. Нормата на чл. 29, ал. 2 от Наредба №2 предвижда при отдаване за срок над двадесет години общинският съвет да даде съгласие за провеждане на търг или конкурс. Цитираните разпоредби от Наредба №2 не са включени в правното основание за приемане на Решение №425.

От изказванията по време на заседанието на Общински съвет Ценово става ясно, че т. 2 от Решение №425 е допълнена по предложение на общински съветник в Постоянната комисия по Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост. Председателят на комисията докладва, че тя е подкрепила проекта на решение с направеното допълнително предложение: „Задължава Кмета на Общината да проведе тръжна процедура или конкурс при отдаването поднаем или аренда на ПИ № 000237 и ПИ №000240”. Не са посочени съображения във връзка с вида на сделката или вида процедура от името на комисията. Според докладваното от Председателя на Постоянната комисия по Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии, тя също подкрепя „предложения проект за решение с 6 гласа „за”.

   При приемане на Решение №425 Общински съвет Ценово не е обсъдил съществените елементи на сделката, допуснал е вътрешно противоречие в отделните му части, което е равнозначно на липса на фактически и на правни основания за приемането му.

  Според чл. 8, ал. 11 от ЗОС актовете на общинския съвет за управление с имоти и вещи-общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от ЗМСМА. Съгласно чл. 45, ал. 12 от ЗМСМА за неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети се прилагат правилата за административното производство, установени със закон. Нормалното развитие на производството по Глава пета, Раздел I АПК приключва с мотивираното решение на водещия орган да се издаде съответен акт в необходимата форма при спазване на процесуалните правила в изпълнение на материалния закон.

Съгласно чл. 146 от АПК едно от основанията за оспорване на административните актове е неспазване на установената форма. Формата на индивидуалния административен акт е законово уредена в чл. 59 от АПК, като съществено място от нея заема излагането на фактически и правни основания за издаване на акта. Мотивите са фактическите и правни съображения и подкрепящите ги доказателства. Липсата на мотиви опорочава решението, защото заинтересованите лица и контролни органи не могат да се запознаят със съображенията на административния орган и да организират своите действия по-нататък. Следователно, мотивите са задължителен елемент от съдържанието на административните актове.

Всички посочени по-горе съображения се отразяват на приетото Решение №425, като фактическите и правни основания могат да се формулират достатъчно ясно по надлежен начин и поставени на вниманието на колективния орган. Недостатъците могат да се отстранят след като се спазят императивните материални и процесуални норми.

 Във връзка с посочените съображения т. 2 от Решение №425 на Общински съвет Ценово е върнато за ново обсъждане като незаконосъобразно поради липса на мотиви, обосноваващо неспазване на формата, отразило се съществено върху издадения акт.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design