Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДВЕ МОГИЛИ

понеделник 20 април 2015

С Решение №836 по Протокол №51 от 27.03.2015 г. Общински съвет Две могили е решил да даде съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 9 (девет) години върху имот публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „Пасище мера” и е определил цена от 620,00 лв. (шестстотин и двадесет лева) за целия период. Възложил е изпълнението на Кмета на Община Две могили.

Решение №836 е прието на основание чл.21, ал.1, т. 8 във връзка с чл.27, ал.4 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, чл.47а, ал.2 от Наредба № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе, чл.3 ал.2 т.2 от Правилник №1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и за него поименно са гласували с 13 гласа ,,за“, без ,,против“ и ,,въздържали се“ от общия брой 17 общински съветници, при кворум 13.

С приемането на Решение №836 Общински съвет Две могили е нарушил императивните разпоредби на чл. 7, ал. 2 и чл.34, ал. 6 от от Закона за общинската собственост.

Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, държавата или общините могат да учредяват право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. Нормата на чл. 12 от същия, казва че за учредяване право на ползване върху земеделски земи за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се прилагат разпоредбите на Закона за общинска собственост. От своя страна разпоредбата на чл. 39 от Закона за общинска собственост не предвижда учредяване на право на ползване върху имот – публична общинска собственост, а само върху имот – частна общинска собственост. В чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6 от същия се предвижда, че имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. Законодателят не е уредил изрично в специалния Закон за пчеларството възможността да се обременяват с ограничени вещни права имоти публична държавна или общинска собственост, а има предвид изобщо земеделски земи и горски територии собственост на държавата и общините. При липса на изрична правна норма в Закона за пчеларството същият не попада в хипотезата на чл.7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, представляваща изключение, поради което не може да се приложи непосредствено към публичната общинска собственост.  Между Закона за общинската собственост и Закона за пчеларството, липсва съответствие по прилагането им в тази част. Противоречието не може да се преодолее, тъй като нормите, представляващи изключения, не се тълкуват разширително.

По тези причини Областният управител на Област Русе е упражнил правомощията си по чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е върнал като незаконосъобразно Решение №836 за ново обсъждане от Общински съвет Две могили, който следва да отстрани процесуалните нарушения при повторното приемане на нормативния акт.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design