Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕНИ ЗА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

четвъртък 01 септември 2016

            На 08.09.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа в Зала №1 на І - ви етаж в Областна администрация Русе на адрес гр. Русе, пл. Свобода №6 ще се проведат консултации за състава на Районна избирателна комисия Русе за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

            На основание чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс (ДВ бр. 19/05.03.2014 г.), Областният управител на Област Русе кани следните парламентарно представени политически партии и коалиции:

  • Партия „ГЕРБ”

  • Коалиция „БСП лява България”

  • Партия „ДПС” 

  • Коалиция „Реформаторски блок (РБ)“  

  • Коалиция „Патриотичен фронтНФСБ и ВМРО“

  • Коалиция „България без цензура“

  • Партия „Атака”

  • Коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“

            В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

            Представителите на съответните политически партии следва да депозират преди това необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно:

            1. писмено предложение за състав на РИК, съдържащо имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);

            2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

            3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

            4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

            5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

            Предложените лица следва да отговарят на изискванията на чл. 65 от Изборния кодекс: да са български граждани, навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление, да владеят български език, да са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование, да имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум, да владеят български език и препоръчително да са юристи. Същите не трябва да покриват предвидените в чл. 66 от Изборния кодекс условия за несъвместимост на членовете на РИК.  

            Консултациите ще се проведат в условия на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design