Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

ИИСДА код: 1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

  Изисквания
1 Правно основание чл. 150, ал. 1и ал.4, чл. 145, ал. 2 и чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията
2 Необходими документи
 1. Писмено заявление по образец
 2. Проект на ПУП
 3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот
 4. Скица /виза/ за проектиране
 5. Инвестиционен  проект по части – 3 комплекта
 6. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
 7. Положително становище на компетентните органи
 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 9. Становище на министъра на околната среда и водите за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС
 10. За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване при условията и по реда на чл.125, ал,5 ЗУТ
 11. Други, съобразно изискванията за стоежа
 12. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение

-7-дневен срок от внасянето им при изготвена оценка за съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите

- едномесечен от внасянето им при изготвена оценка за съответствието на проекта по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ

4

Такса

Такса – чл. 28, ал.6 и чл.29, ал.2 от Тарифа 14 на МРРБ

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design