Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече

ИИСДА код: 1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община 

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 2 и чл. 143, ал. 2

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот
  3. Скица /виза/ за проектиране
  4. Инвестиционен  проект по части – 3 комплекта
  5. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
  6. Положително становище на компетентните органи за строежите от първа и втора категория
  7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
  8. Становище на министъра на околната среда и водите за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС
  9. За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване при условията и по реда на чл.125, ал,5 ЗУТ
  10. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение

7 дни - по чл.142, ал.6, т.2 ЗУТ;

1 месец - по чл.142, ал.6, т.1 ЗУТ

4 Такса Такса - чл.28, ал. 4от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design