Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Услуга 5

ИИСДА код: 2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавната собственост - чл.71, ал.3, чл.72, ал.3, чл.74, ал. 2

Правилник за прилагане на закона за държавната собственост - чл. 104, ал. 4, чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1; чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1; чл. 77, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 73, ал. 1; чл. 82, ал. 3 във връзка с чл. 80, ал. 1; чл. 85, ал. 6 във връзка с чл. 84, ал. 2

2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице;

3. Актуална скица на имота в оригинал, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, Служба по кадастъра, Общинска служба „Земеделие“ (за земеделски земи);

4. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на държавното юридическо лице:

- сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена / кв.м./ и

балансова стойност;

- сметка 203 - сгради и  балансовата им  стойност с приложена техническа справка с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция,

година на построяване;

6. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

7. Документи, удостоверяващи основанието за актуализация на съществуващия акт за държавна собственост

8. Документи, удостоверяващи основанието за актуализация на съществуващия акт за държавна собственост.

9. Пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията,която ги е издала

3 Срок за изпълнение до 30 дни – чл.57 АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design