Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществени

ИИСДА код: 1977

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройството на територията

  Изисквания
1 Правно основание чл. 154 ал. 5 от Закона за устройство на територията
2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Документи, доказващи, че възложителят е собственикът на поземления имот  или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон;

3. Три копия от технически или работен инвестиционен проект, в обхват и съдържание, определени от Наредба № 4 от 21 май 2001 г.;

4. Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по ЗООС или друг;

5. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; други разрешителни,

изискуеми по специални закони;

6. Оценка за съответствието, със съществените изисквания към строежите, изготвена от лицензирана фирма-консултант

(задължителна само за строежите от първа и втора категория)

7. Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект, изготвена по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна"

8. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, ако строежът е първа или втора категория;

9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

10. Съгласувателно писмо от Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 - за недвижими паметници на културата и за

строежи в техните граници и охранителните им зони.

11. Нотариално заверено съгласие от заинтересованите лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;

12. Оригиналните екземпляри от разрешението за строеж

13.Документ за платена такса

3 Срок за изпълнение 1 месец
4 Такса Такса - Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design