Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДСТАВИХА СЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ВЪЗПРИЕТИТЕ ДОБРИ АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

понеделник 24 април 2017

Днес, 24.04.2017 г., в зала „Св. Георги“ на Областна администрация Русе се състоя първото за календарната година заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията под председателството на Емил Кирилов, заместник областен управител на област Русе.

На събитието присъстваха директорът на Областна дирекция на МВР Русе Теодор Атанасов, началник отдел в Митница Русе Камен Данаилов, Заместник окръжен прокурор Мирослав Маринов, Александър Иванов от Окръжен съд Русе, директорът на Офис Русе към Териториална дирекция на НАП Йордан Йорданов, директорът на Областна дирекция „Земеделие” Русе Борислава Братоева, директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите Анелия Николова, представители на общините в област Русе, експерти от Регионална дирекция по горите, Регионална дирекция „Гранична полиция” Русе, Териториална дирекция „Национална сигурност” Русе, Инспекция по труда Русе, РУ „Ангел Кънчев” и др.

Секретарят на ООСППК Виктория Стоилова представи Отчет за дейността на Съвета за 2016 година и запозна присъстващите с предприетите през годината мерки за превенция и противодействие на корупцията и възприети добри антикорупционни практики.

През 2016 година се отчита добро ниво на взаимодействие с органите на местната изпълнителна власт на действията  на институциите от изпълнителната, законодателната и съдебната власт отговорни в борбата със злоупотребите и измамите със средства от държавния бюджет и средства на ЕС, от ОД на МВР Русе информират, че са проведени петнадесет срещи с представители на Русенска окръжна прокуратура и Русенска районна прокуратура. ОД на МВР Русе, докладват, че са извършени 42 бр. проверки във финансовата сфера с данни за престъпления по чл.201, чл.206, чл. 249, чл.255, чл. 248а от НК, като са разкрити 15 престъпления с нанесени щети за близо 674 000 лв.

През изминалата година Окръжна прокуратура Русе е наблюдавала 4917 броя досъдебни производства. Прокуратурата е внесла в съда 284 обвинителни акта, 366 споразумения и 80 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. Общо предадените на съд лица са 933 броя. Прокуратурата отчита и нисък брой на постановените оправдателни присъди – 4,98% и на върнати от съда дела – само 13 броя.

В контекста на засилване ролята на превенцията в борбата срещу престъпните посегателства, използването на възможностите на регионалните средства за масово осведомяване за ангажиране на общественото внимание и съдействие на обществени формации и неправителствени организации при противодействие на корупцията, тежки криминални и икономически престъпления, нарушаване на обществения ред, от ОД на МВР докладват за  дванадесет публикации в регионалния печат за разкрити тежки икономически и криминални престъпления.

От общините  Иваново, Ценово, Две могили, Сливо поле докладват, че няма постъпили сигнали за корупция. В Областна администрация Русе също няма такива, а в Митница Русе информират, че работи денонощен координационен център, към който е открита гореща телефонна линия, на която могат да се подават жалби и сигнали за забелязани нарушения от физически и юридически лица.

Организирани са редица Дни на отворени врати, обучения, участия в семинари и лекции. 2016 година се характеризира с много добро ниво на сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса.

На всички нива са проведени ефективни мерки за създаване на прозрачност в дейността на администрацията и за популяризиране на предприетите антикорупционни мерки.

Членовете на Съвета приеха и предложения в рамките на т. 2 от дневния ред План за действие за превенция и противодействие на корупцията през 2017 година.

Сред основните заложени акценти в него са:

Усъвършенстване на механизмите за координация между институциите на областно ниво от изпълнителната и съдебната власти

Подобряване на професионалната квалификация на служителите чрез провеждане на обучения по проблемите на корупцията;

Част от заложените мерки касаят анализ и  оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск като ще бъде проведена анкета сред гражданите по отношение на услугите и дейностите, които съответните институции извършват спрямо гражданите, сроковете за обслужване, безпричинно забавяне и др. и/или по въпроси свързани с корупционно поведение от страна на служителите в административните структури.

В края на срещата, беше приета и Индикативна годишна работна програма за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design