Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДСТАВИХА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА

вторник 16 май 2017

Областна администрация и Областният информационен център Русе проведоха днес поредната съвместна информационна среща.

Срещата се откри и ръководи от Областния управител на област Русе, г-н Стефко Бурджиев.

Инициатор беше Бизнес и иновационен клъстер „Русе+”. На отправената покана се отзоваха Речен клъстер „Дунав”, представители на русенски предприятия и неправителствени организации..

Беше представена процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Д-р Наталия Венелинов запозна присъстващите с концепциите към две проектни предложения, с които елта на процедурата е да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. Обученията, които ще се субсидират са за повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на ключови компетентности  като „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”.

Програмата допуска Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата, Съюзът за стопанска инициатива, Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ да се включат като социални партньори при изпълнението на дейностите по одобрените за финансиране проекти.

Д-р Натали Венелинова представи концепции на проектни предложения, с които Бизнес и иновационен клъстер „Русе+” е кандидатствал пред Трансграничната програма ИНТЕРРЕГ V-A.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design