Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЗАЕТОСТ В ТРАНС-ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ГЮРГЕВО – РУСЕ (MOBGIRU) СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС

понеделник 03 юли 2017

Екип на Областна администрация – Русе организира днес пресконференция за публично представяне на стартиращия проект 16.4.2.036 „Интегрирани интервенции за заетост в транс-граничния регион Гюргево – Русе (MOBGIRU), финансиран по програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria, приоритетна ос 4: A skilled and inclusive region. Водещ партньор е Румънски червен кръст – клон Гюргево, а от българска страна участват Областна администрация – Русе и Българска академия на науките - София.

Събитието се проведе от 10.00 ч. в Канев център. Сред присъстващите над 30 гости и участници бяха представители на държавни и обществени институции, сдружения и организации, работещи в областта на квалификацията на човешките ресурси, повишаване на заетостта и подобряване състоянието на пазара на труда в региона.

От името на областния управител на Областна администрация – Русе приветствие поднесе зам. областният управител г-н Свилен Иванов. Бяха представени и партньорите по проекта - Румънски червен кръст – клон Гюргево и Българска академия на науките – София, чиито представители отговаряха на поставени от присъстващите журналисти и гости въпроси.

В знак на уважение и благодарност за добрите партньорски отношения,  господин Мариан Мачелару, председател на Гюргевския червен кръст получи плакет на Областен управител на област Русе.

Проектът е с времеви хоризонт от 18 месеца (до октомври 2018 г.) и е насочен към повишаване на интеграцията на транс-граничния регион в областта на заетостта и трудовата мобилност. Това ще бъде постигнато в две фази:

В първата фаза ще се извърши анализ за идентифициране на мерки, подобряващи взаимовръзката между индивидуалните умения, образованието, потенциалът за заетост и възможностите на трудовия пазар в региона Гюргево – Русе. Като следствие от анализа ще бъдат дефинирани нуждите от подкрепа и набор от индикатори, засягащи информационни потребности; консултиране и обучение; специфични методи за увеличаване на заетостта сред неактивното население на пазара на труда; отрасли и сектори с приоритетно бизнес развитие; силни и слаби страни на трудовия пазар. В резултат, ще бъдат изградени два Регионални ресурсни центъра за заетост (RRCE) – един в Гюргево и един в Русе.

Във втората фаза на проекта 500 души ще получат достъп до програма от консултантски услуги на Регионалните ресурси центрове за заетост като след това 250 от тях ще бъдат включени в обучителни курсове, за да адаптират своята квалификация към нуждите на пазара на труда. Акцент ще се постави върху курсове по предприемачество, английски език и компютърни умения.

С оглед повишаването нивото на мобилност ще бъдат организирани два семинара за срещи с работодатели и ще бъде изградена софтуерна платформа, способстваща трудовата мобилност в транс-граничния регион Гюргево - Русе.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design