Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ”ЗАЕДНО – ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ”

вторник 24 януари 2017

Днес, 24.01.2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на хотел „Вега“ се проведе пресконференция за представяне на дейностите по проект BG05M2OP001-3.001-0071-C01 ”Заедно – вчера, днес и утре”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В пресконференцията участие взеха представители на партньорите по проекта: Община Русе, ДГ „Детелина“ и СНЦ „Пегас“.

Официален гост на събитието беше г-н Станимир Станчев, заместник областен управител на област Русе.

Г-жа Невяна Атанасова, ръководител на проектаи председател на УС  на Сдружение за  насърчаване на икономическото и културно развитие на с.Хотанца и с. Тетово, обл. Русе – ХОТЕТпосочи неговата основна цел, която е подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и социална интеграция, чрез създаване на подкрепяща среда за активно социално приобщаване на децата в неравностойно положение с фокус върху ромите и за изграждането им като пълноценни личности и граждани. Тя запозна присъстващите и със специфичните цели и дейности, които ще бъдат реализирани до 27.07.2018 г.

В своето приветствие г-н Станчев се обърна към присъстващите с думите„надявам се най-много на това да имате силата, волята и търпението да реализирате Вашите идеи“ .

Той отправи и своите пожелания за здраве и успех в изпълнението на поставените цели.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design