Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

сряда 21 февруари 2018

Днес, 21.02.2018 г., се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по заетост и на тази в областта на образованието, младежките дейности и спорта. То беше открито от заместник областния управител на област Русе г-н Валентин Колев. Днешното заседание беше проведено в изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование да съгласува предложението за държавен план-прием за учениците, които през учебната 2018/2019 г. ще постъпят  в V и в VIII клас в паралелките по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Русе.

Г-н Колев подчерта необходимостта от взаимодействие между държавните институции и бизнеса, Регионалното управление по образование и отделните училища, родителите и обществото като цяло в популяризирането и разкриването възможностите на отделните професии, издигането престижа им, възможностите за обучение и възможностите на бизнеса да инвестира в него и да осигури работни мета на по-късен етап. Изразено беше и мнението, че с настоящия план-прием се прави първата стъпка в тази посока и че е резултат от проведени предварително срещи с отделни браншови организации и директори на учебни заведения и с ясното разбиране, че резултатите ще бъдат видими след няколко години. Също така беше подчертана убедеността, че е необходимо постоянство за осъществяване на този процес.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Русе г-жа Росица Георгиева представи структурата на училищната мрежа от средни училища в региона. На територията на областта средно образование се придобива в общо 26 държавни и общински училища, от които 13 са професионални гимназии.

Началникът на РУО-то представи и детайлна картина на разпределението на училищата по общини, като логично на територията на община Русе има най-много учебни заведения – 2 профилирани гимназии, 5 средни училища и 11 професионални гимназии. В общините Бяла и Две могили има по едно средно училище и една професионална гимназия. Във Ветовско структурата е подобна, където има едно средно училище и още едно отново средно, но с профилирани паралелки. На територията на община Сливо поле също има едно средно училище, а в община Борово – едно обединено училище, в което се завършва първи гимназиален етап, т.е. 10-ти клас. Също така беше представен и броя на завършващите ученици основно образование през учебната 2017/2018 г., като общият им брой е 1681.

Акцент в днешната среща беше предложения държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. на територията на община Русе, който предвижда да се осъществи прием  в 55 паралелки, от които 23 паралелки за профилирано обучение и 32 паралелки за професионално обучение. Идеята е, че така планираните профилирани и професионални паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе. Процентното съотношение е 42.10% към 57.90% на профилирани гимназии и средни училища към професионалните гимназии.

Изложената информация в презентацията на г-жа Георгиева цели да покаже, че броят на планираните в държавния план-прием профилирани и професионални паралелки  е съобразен със структурата на училищната мрежа от средни училища на територията на община Русе, което осигурява равен достъп на завършващите основно образование до профилираните и професионалните училища и осигурява правото им на избор. Така направено предложението е и в пряка зависимост от резултатите на седмокласниците на националното външно оценяване и балът за класирането им.

Мотивите на РУО за настоящия план-прием са свързани с постигане на съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на община Русе и област Русе, съответствие на предложените професии и специалности със спецификата на професионалните училища, а също и с предложените от работодателски организации. Разбира се, се цели съответствие и на броя на предложените паралелки с броя на учениците, завършващи основно образование, така че да  не се допусне закриване на значителен брой паралелки след първи етап на класиране, което би довело до невъзможност да се осигурят места за всички седмокласници  в паралелките, които ще се формират, тъй като за първа учебна година прием в държавните и общинските училища се осъществява само за ученици от един випуск – завършващи основно образование в VІІ клас.

Изключително детайлно бяха разгледани и предложенията за нови професии след 8-ми клас на областно ниво. За община Русе нови предложения са „модист“ от Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" и „графичен дизайнер“ от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

В края на заседанието бяха гласувани и две решения. Първото беше за съгласуване предложението за държавен план-прием за учениците, които през учебната 2018/2019 г. ще постъпят  в V и в VIII клас в паралелките по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Русе. Второто, касаеше задължението началникът на РУО-Русе да представи съгласуваното предложение за държавен план-прием до 1 март 2018 г. на министъра на образованието и науката . Решенията бяха приети, като 20 бяха „за“, 1 „против“ – представителят на КРИБ и 0 „въздържали се“.

В заключение заместник областният управител заяви, че се надява да е гласувано възможно правилното решение според реалностите, пред които сме били изправени.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design