Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

четвъртък 21 декември 2017

Днес, 21.12.2017 г., се проведе заседание на постоянната комисия в областта на социалните дейности. То беше водено от заместник областният управител г-н Валентин Колев.

По време на заседанието бяха разгледани възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, съгласно Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Целевата група, към която е насочен, са безработните лица с трайни увреждания, регистрирани в бюрата по труда и безработните, преминали успешно курс за лечение от зависимост от наркотични вещества. Приоритетни са лицата с и над 71% намалена трудоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания. Сред организациите, които могат да бъдат работодатели по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са областни и общински администрации, общински предприятия, дирекции „Социално подпомагане“, специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, дирекции „Бюро по труда“, частни и/или държавни предприятия и др. Периодът на субсидиране е до 24 месеца, като трудовото възнаграждение за 2017 г. е 300 лв. за лица със средно или по-ниско образование и 380 лв. за лица с висше образование. Основната цел е постигане на социална адаптивност и сигурност, както и подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

От проведения практически мониторинг на социалните услуги – държавно делегирани дейности през 2017 г. може да се направи извода, че те са ефективни и са постигнати много добри резултати. Сред споменатите добри практики са осигурената достъпна среда в Центъра за обществена подкрепа в гр. Борово, предоставените услуги за деца в сградата на бившия Дом за медико-социални услуги в Русе, както и общото състояние на услугите по отношение на организирането на социални дейности, реинтеграция на деца и социално включване.

Сред споменатите слабости са неравномерното разпределение на социалните услуги и затрудненията при събиране на такси за ползването на съответните услуги от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

През предстоящата 2018 година се предвиждат три заседания на комисията, като ще се постави акцент на изпълнението на общинските стратегии за развитие на социалните услуги на територията на областта, тенденциите на регистрираната безработица и заетост в област Русе през първото шестмесечие на идната година, както и възможностите за трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design