Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ИИСДА код: 2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

  Изисквания
1 Правно основание Чл. 150,  ал. 1 от Закона за устройство на територията
2 Необходими документи
 1. Писмено заявление по образец
 2. Документ за собственост;
 3. Актуална скица на имота;
 4. Документи за предварително съгласие за изработване на ПУП по чл. 124, от органите по ал. 1-3 от ЗУТ
 5. Задание, одобрено от органите по  ал. 3 или ал. 4 на чл. 124 от ЗУТ, съгласувано с Министерство на културата и Министерство на околната среда и водите – съгласно чл. 125, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ
 6. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135 от ЗУТ
 7. Документи по чл. 62а, ал. 3 (т. 1/ т. 2) от ЗУТ за случаите по чл.62а, ал.2 от ЗУТ
 8. Документи по чл. 63, ал. 2 и  ал. 4 от ЗУТ
 9. За случаите при разрешаване изработване на план-извадка по чл. 133 от ЗУТ:
 10. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ
 11. Извадка от действащия ОУП
 12. Нотариално заверено пълномощно за представител, когато заявлението не се подава от възложителя.
3 Срок за изпълнение 1 месец
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design