Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

ИИСДА код: 1986

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план 

 

  Изисквания
1 Правно основание

чл. 133, ал. 1 от Закона за устройство на територията

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
  3. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 ЗУТ;
  4. Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията (за случаите по чл. 133, ал. 2 ЗУТ);
  5. Скица от действащия ПУП (за случаите по чл.133, ал. 4 ЗУТ);
  6. Нотариално заверено пълномощно за представител.,  когатозаявлението не се подава от възложителя.
3 Срок за изпълнение

14 / 30 дни - чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design