Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изг

ИИСДА код: 1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение /чл.124, ал.3, ал.4 и ал.7 ЗУТ/

  Изисквания
1 Правно основание Закон за устройство на територията - чл. 124, ал.3, ал.4 и ал.7
2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Обосновкапо предложението
  3. Актуална скица;
  4. Задание, съставено от възложителя и съгласувано от  кметовете на засегнатите общини, включително и необходимата информация за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост - опорен план и друга допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия.
  5. Писмено становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице за устройствени планове, които обхващат горски територии;
  6. Съгласувателно писмо от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство;
  7. Преценка на необходимостта от екологична оценка по ред, определен с наредбата по чл. 90 от Закона за опазване на околната среда, на Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
  8. Нотариално заверено пълномощно за представител,  когато заявлението не се подава от възложителя.
3 Срок за изпълнение

до 30 дни - чл. 57 от АПК

4 Такса

Без такса

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design