Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА И БЪДЕЩИТЕ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ МЕЖДУ РУСЕ И ГЮРГЕВО БЯХА ДИСКУТИРАНИ НА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

вторник 22 май 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов откри встъпителната пресконференция по проект “Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе”, съфинансиран от Европейския Съюз чрез  Европейския  фонд за регионално развитие  в рамките на  Програмата  Interreg V-A Румъния-България. Той пожела успех при изпълнението на проектните дейности и отбеляза значението на трансграничното развитие за просперитета на регионите. Г-н Иванов заяви също, че регионът Русе – Гюргево може да бъде посочен като пример за развитие и то на европейско ниво.

По време на конференцията беше представена основната цел на проекта, а именно повишаване капацитета за сътрудничество между Окръжен съвет Гюргево, Областна администрация Русе и Община Ценово. Това трябва да се случи чрез повишаване експертизата на персонала и създаването на обща рамка за сътрудничество в областите от общ интерес.

При реализирането на проекта ще се установи и сътрудничество със страни от Централна и Западна Европа с цел проучване на добри практики.

Резултатите, които се очаква да допринесат за устойчиви ползи за общностите в трансграничния регион Русе – Гюргево могат да се резюмират в придобиване на знания и обмен на опит с европейски общини и центрове за прилагане на иновации, целящи регионалното развитие, включително и за повишаване на енергийната ефективност чрез взаимосвързани обучителни семинари в Румъния, България и водещи страни от ЕС в тази област като Австрия и Швеция.

Предвижда се изготвянето на стратегически анализ и разработването на иновативна стратегия за повишаване на енергийната ефективност чрез независимост в отоплението и електроенергията на общинско развитие, използване на възобновяеми енергийни източници под формата биогазови електро- и отоплителни централи, малко мащабни фотоволтаични инсталации и др.

Не на последно място ще бъдат обсъждани мерки и проекти за прилагане на резултатите от настоящия проект, посредством разработването на Мастер план за съвместни инвестиции в трансграничния регион Русе – Гюргево за периода след 2020 година.

Общият бюджет по проекта е 440 393.19 евро, като Окръжен съвет Гюргево разполагат с малко на 222 000 евро, Областна администрация Русе почти 6000 евро, а за Община Ценово са предвидени 212 165.52 евро.

На днешната встъпителна пресконференция участваха още заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево г-н Лучиан Корозел, заместник-кметът по регионално развитие и инвестиционна политика на Община Ценово г-н Цветомир Петров, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, екипите по проекта, представителите на трите администрации и други заинтересовани страни.

Съобщението може да бъде прочетено тук на бланка на проекта.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design