Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЩЕ СЕ ОСИГУРИ ЗАЕТОСТ НА 40 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА

четвъртък 16 март 2017

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2017 г. Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение, която беше обсъдена на днешното заседание на Постоянната комисия по заетост.

Г-н Росен Миланов, заместник областен управител на област Русе отбеляза, че  ефектът от различните национални и европейски програми, които се реализират на територията на областта, е неоспорим. Макар и в краткосрочен план, програмите за осигуряване на временна заетост дават положителни резултати в стимулиране пазара на труда в област Русе.

Г-жа Вечие Ибрямова, старши експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие“ запозна членовете на Комисията с изискванията за разработване на Регионалните програми. Стана ясно, че размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена със Заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година. Определените средства за област Русе са в размер на 107 156 лв., което е с 40 376 лв. по-малко от миналата година.

За да бъдат спазени изискванията на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта се прие методика за оценка на подадените проектни предложения от областна и общинските администрации, както и състав на  работна група за разработване на регионална програма за заетост на областта.

Срокът за кандидатстване е 10 април, а за изпълнението на Програмата е 30 ноември 2017 г.

Очакванията са да бъде осигурена заетост на близо 40 безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване.

 

 

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design