Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

ИИСДА код: 1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

 

  Изисквания
1 Правно основание Закон за държавната собственост - чл. 77
2 Необходими документи
 1. Заявление по образец
 2. Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост
 3. Оригинална актуална скица на имота, с нанесени площи на терена и сградите,   издадена от компетентен орган
 4. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
 5. Други

  - удостоверение за идентичност на имота;

  -съдебно удостоверение;

  - доказателства за наличие на правен интерес. 

 Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

3 Срок за изпълнение 7 дни – чл.57, ал.2 АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design