Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общин

ИИСДА код: 1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 6 и чл. 143, ал. 2

2 Необходими документи
  1. Писмено заявление по образец
  2. Идеен проект по части
  3. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа
  4. Положително становище на компетентните органи за строежите от първа и втора категория
  5. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
  6. Становище на министъра на околната среда и водите за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС
  7. За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване при условията и по реда на чл.125, ал,5 ЗУТ
  8. Документ за платена такса
3 Срок за изпълнение 1 месец или 7 дни в случаите по чл.142, ал.6, т.2 ЗУТ
4 Такса Такса - чл.28, ал.1 от Тарифа 14 на МРРБ
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design