Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

ИИСДА код: 1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавната собственост – чл. 72, ал. 2

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 104, ал. 3
2 Необходими документи

1. Заявление по образец

2. Актуална скица- оригинал

3. Копие от акт за държавна собственост

4. Извлечение от баланса за дълготрайните материални активи към момента на подаване на искането за актуване

  • Сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена  (кв. м.) и балансова стойност;
  • Сметка 203 - сгради и  балансовата им  стойност с приложена техническа справка с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция, година на построяване;

5. Актуална данъчна оценка на имота (оригинал)

6. Документи,  удостоверяващи статута на държавното  юридическо лице(нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му)

7.Документи, удостоверяващи основанието за поправка  на съществуващия акт за държавна собственост

8. Пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Забележка:

Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.

3 Срок за изпълнение до 30 дни – съгласно чл.57 от АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design