Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Услуга 2

ИИСДА код: 1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал.1; чл. 71 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл.102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал 2; чл. 104, ал. 1

2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането за издаване на акт за публична/частна държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);

3. Правен акт, по силата на който имотът е предоставен на съответното държавно юридическо лице;

4. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа;

5. Актуална скица на имота в оригинал, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, Служба по кадастъра, Общинска служба „Земеделие“ (за земеделски земи);

6. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на държавното юридическо лице:

- сметка 201 – земя с отбелязан размер на терена / кв.м./ и

балансова стойност;

-сметка 203 - сгради и  балансовата им  стойност с приложена техническа справка с отбелязани наименование на сградата, застроена площ / кв. м./, етажност, конструкция,

година на построяване;

7. Актуална данъчна оценка на имота - оригинал;

8. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

9. Пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията,която ги е издала.

3 Срок за изпълнение до 30 дни – чл.57 АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design