Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Услуга 3

ИИСДА код: 1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

  

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал.1 и чл.70, ал.1, чл. 71

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 102, ал. 2

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 27, ал. 9 и ал. 10

2 Необходими документи

 

  1. Писмено заявление по образец
  2. Правен акт, по силата на който държавата придобива собствеността върху конкретния имот.
  3. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост за имота (при наличие на такива).
  4. Актуалнаскица на имота, издадена от компетентен орган.
  5. Техническа справка за имота – вид, местонахождение, граници, предназначение  и др.
  6. Актуална данъчна оценка на имота - оригинал.
  7. Договор за продажба на сграда/и, построена/и в имота.
  8. Удостоверение за идентичност на имота, издадено от компетентен орган (при необходимост).
  9. Пълномощно за представител (ако документите се подават от упълномощено лице).

Забележка: Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията,която ги е издала.

3 Срок за изпълнение до 30 дни – чл.57 АПК
4 Такса Без такса
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design