Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА

четвъртък 04 май 2017

Днес, 04.05.2017 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе, под председателството на г-н Емил Кирилов, заместник областен управител на област Русе, се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия по транспорт и енергетика.

Основните теми бяха представени от проф. Велизара Пенчева, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”, г-н Христофор Филев, началник на РОЦ – Русе и представителите на общините и Областно пътно управление – Русе.

Проф. Пенчева запозна присъстващите с програмните документи на европейската транспортна политика от 1957 г. до сега, в това число и програмните документи в тази област в България. Акцентира върху насоките за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (ТЕN-Т). В основната TEN-T мрежа на територията на Р. България са включени направленията на Общоевропейските транспортни коридори: „Рейнско-Дунавски” – вътрешноводен път р. Дунав, пристанища Видин и Русе и интермодален терминал в Русе; „Ориент/Източно-Средиземноморски” – железопътно и пътно трасе по направленията Видин – София – Кулата и София – Пловдив – Бургас/Свиленград (турска граница); железопътното направление София – Горна Оряховица – Русе – Букурещ и  пътно направление София – Велико Търново – Русе – Букурещ.

За градския транспорт се предвижда голяма промяна към по-чисти автомобили и по-чисти горива, 50%  намаляване  на автомобилите с конвенционално гориво до 2030 г. и постепенното им изчезване в градове до 2050 г. До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт да се доближи до нула. В съответствие с тази цел ЕС има за задача до 2020 г. жертвите по пътищата да бъдат намалени наполовина.

Научните изследвания до 2020 г. са насочени в следните области:

  • Чисти, ефикасни, безопасни, безшумни и интелигентни превозни средства;
  • Инфраструктура и интелигентни системи;
  • Транспортни услуги и операции за пътници и товари

Интегрираната транспортна стратегия на Р. България до 2030 г. ще очертае приноса към Единното европейско транспортно пространство, като включва планирани инвестиции в основната и широко обхватната Трансевропейска транспортна мрежа , както и в основните (градски) възли от мрежата. Ще се разработи национален транспортен модел и реалистичен списък с проекти, които да бъдат готови за финансиране по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Комисията взе решение да се сформира работна група, която да извърши проучване и набелязване на мерки за запазване на транзитния потенциал на пътищата в област Русе.

Състоянието и развитието на електроразпределителната мрежа в област Русе беше представено от г-н Христофор Филев, управител на РОЦ Русе&Разград, който информира присъстващите за направеното по отношение на подстанции и възлови станции, мрежи средно и ниско напрежение и електромерно стопанство. Представи изпълнението на показателите за аварийност към 31.12.2016 г., както и проблемите пред дружеството.

Инвестиционната програма за 2017 г. е над 4 млн. лв., като 703 хил. лева са предвидени за ремонтни дейности, а над 3,4 млн. лева – за инвестиции в региона. Подготвено е изграждане на нова възлова станция в Източна промишлена зона. Ще бъде изграден и нов трафопост в района на блок „Николаев“, защото сегашният уляга и се разцепва. В комплекс „Чародейка“ тази година ще бъде изградена кабелна линия средно напрежение, която ще свърже северната и източната част. Така при аварийни ситуации ще се създаде възможност за по-бързо и оперативно превключване. Ще бъде направена и телемеханика във възлова станция „Арена“.

По отношение на пътната мрежа в областта представителите на Областно пътно управление – Русе и на общините Две могили, Сливо поле и Ценово информираха за проблемите и мерките за тяхното решаване. Беше решено да се организират работни срещи по общини за анализ на състоянието на републиканската пътна мрежа, приоритизиране на мерките, които да се вземат за нейното възстановяване и изготвяне на мотивирано искане до Агенция „Пътна инфраструктура” за финансиране на ремонтите.

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design