Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ BG-RO E-GOVERNET ПРЕДСТАВИХА НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

сряда 17 май 2017

Днес, 17 май 2017 г., 11.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе Областният управител на област Русе, Стефко Бурджиев откри встъпителната пресконференция по проект „Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния – BG-RO E-GoverNet“. Присъстваха представители на общините в област Русе, Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе, Областна администрация Русе и институции.

Г-н Бурджиев изрази увереност, че чрез реализация на проекта ще се даде възможност за по-добро и по-бързо сътрудничество между публичните власти, бизнеса и неправителствения сектор.

Г-жа Катя Горанова, Изпълнителен директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе и мениджър по проекта изрази надежда, че чрез създаването на платформата ще се подобри достъпът до публичните услуги и координацията между заинтересованите страни. Проектът е в пряка зависимост от институциите, които трябва да предоставят основната информация, за да може да се направи това „мини електронно правителство“.

Г-жа Илияна Драганова, експерт проекти към Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия Русе представи подробна информация по проекта. Същият се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 5: Ефективен регион. Водещ партньор е Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия Русе, а партньори са Областна администрация Русе и Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния. Общият бюджет е на стойност 373 179.47 евро. Основната цел на проекта е насърчаване на дългосрочното сътрудничество между публичните власти, неправителствените организации и бизнеса чрез създаване на ефикасен и ефективен иновативен инструмент на трансгранично ниво. Целевите групи са публичният сектор, представители на всички видове НПО в трансграничния регион, частни фирми и местни общности. Основните дейности са :

  • Проучване и анализ на текущото състояние на предоставяните електронни услуги от публичните администрации в трансграничния регион България – Румъния;
  •  Разработване на стратегия и онлайн платформа на три езика, български, румънски и английски, за обмен на информация и подобряване на координацията между тях;
  • Създаване на мрежа BG-RO E-GoverNet.

Планирано е проектът да финализира дейностите си през месец април 2019 година.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

 

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design