Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Учредяване на право на преминаване / прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през им

ИИСДА код: 2469

Учредяване на право на преминаване /  прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

 

  Изисквания
1 Правно основание

Закон за устройство на територията - чл.192, ал.3 / 193, ал.4 и чл.210

2 Необходими документи

1. Писмено заявление по образец

2. Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на сервитутното право и доказващи изпълнение на условието на чл.192, ал.3 / 193, ал.4 от ЗУТ

3. Актуална скица – извадка от действащ подробен устройствен план, кадастрален план, кадастрална карта, карта на възстановената собственост с предложение за начина на преминаване / прокарване;

4. Разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството в случаите по чл.192, ал.5 / 193, ал.6 от ЗУТ;

5. Документи, доказващи заплащане на определената цена на правото на прокарване / преминаване, определена  по реда на чл.210 от ЗУТ

3 Срок за изпълнение 30 дни
4 Такса

Такса за извършването на услугата не се дължи.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design