Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НЯКОИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

понеделник 29 август 2016

    Във връзка с удължаването на руската забрана за внос с още една година (до м. юли 2017 г.), Европейската комисия е предвидила и въвежда с Делегиран регламент (ЕС) № 921/2016  удължаване на периода на прилагане на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци. Във връзка с прилагането на регламента в България с бр. 61 на ДВ от 05.08.2015 г. е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете.

       Със заповед Заповед № РД09-581/11.08.2016г. на Министъра на земеделието и храните от 11 август 2016г. се открива прием на заявления по мярка „Изтегляне от пазара“ на видове плодове и зеленчуци, подробно разписани в  горецитираната заповед. Производителите ще могат да прилагат Изтегляне на продуктите от пазара, които да бъдат предназначени за:
        -   безвъзмездно предоставяне на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода;
        -   храна за животни.
Същите се приемат в областните дирекции на ДФЗ, отдел ПСМП по адрес на регистрация на производителите на зеленчуци и/или плодове.
Максималните количества за плодове и зеленчуци, при достигането на които приемът се прекратява са:

        -  Общо количество за праскови и нектарини - 300 тона;

        -  Общо количество за останалите плодове и зеленчуци, описани в заповедта, с изключение на праскови и нектарини - 3000 тона.

        Образци на необходимите документи за кандидатстване по мярката са достъпни на сайта на ДФ „Земеделие“, направление "Селскостопански пазарни механизми", секция „Плодове и зеленчуци“, подсекция "Допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 921/2016" със следния адрес: http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/plodove-i-zelenchuci/.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design