Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ГАБРОВО РАЗГЛЕДАХА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЙОНИРАНЕ НА СТРАНАТА

вторник 27 март 2018

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

Акцент по време на срещата беше поставен върху представянето на определените три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 в страната. Те бяха презентирани от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. г-жа Деница Николова. Тя отбеляза, че промяната се налага поради негативните демографски тенденции най-вече в Северозападния и в Северния централен район, тъй като те са най-застрашени населението в тях да спадне под минималния европейски праг за второ ниво район от 800 000 души. Идеята е, че чрез въвеждането на новото райониране ще се осигурят европейски средства за по-ефективно териториално сближаване.

Всеки от трите варианта беше представен със своите плюсове и минуси. Като основен недостатък на първия, разделящ страната на 5 района беше посочен, че новият Югозападен район става прекалено голям и има опасност от концентриране на прекомерни финансови ресурси в него, което е в противовес на провежданата Европейска политика. Също така при този вариант изкуствено към Северозапада се причисляват областите Велико Търново и Габрово.

Като най-удачен вариант беше посочен втория, тъй като той осигурява дългосрочна демографска устойчивост и балансираност между областите, попадащи във всеки от районите. Също така този вариант е най-добре географски и ресурсно обусловен. Тази теза беше подкрепена и от г-н Григоров, тъй като тази опция ще позволи по-висока степен на сътрудничество между областите и общините по поречието на р. Дунав. Спрямо третият вариант бяха изказани опасения за изкуственото разделяне на Дунавския и Черноморския регион.

Също така членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените проекти на актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.

Заседанието беше открито от областния управител на област Габрово г-жа Невена Петкова, а участие в него взеха представители на министерства, народни представители, общини и организации на работодатели, работници и служители на национално равнище, както и областните управители от Северен централен район.

Настоящата среща се проведе днес в община Габрово.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design