Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ОБСЪДИХА ГРАФИКА ЗА ПРОВЕРКИТЕ НА ОПАСНИТЕ ОБЕКТИ В РЕГИОНА

петък 16 март 2018

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев проведе среща с ръководителите на ведомствата и организациите, имащи отношение по определянето, картотекирането и подготовката за извършване проверка на потенциално опасни обекти, хидротехнически съоръжения и други водни обекти на територията на региона.

По време на заседанието бяха одобрени списъка с обектите и графиците за проверка на хидротехническите съоръжения, язовирните стени, както и на обектите, работещи с рискови съоръжения, опасни химически вещества и лесно запалими материали.

Също така междуведомствената комисия ще извърши проверка на аварийната готовност и техническото състояние на рисковите съоръжения и инсталации в обектите, боравещи с лесно запалими и взривоопасни материали, както и опасни химически вещества и смеси. Акцентът ще бъде поставен върху изпълненията на предписанията от предходната проверка, наличните количества опасни вещества и спазването на изискванията за съхранението им и безопасната работа с тях. Детайлно ще бъде проверено и състоянието на газсигнализационните системи, контролно измервателните прибори, електрическите и мълнеизащитни инсталации.

Комисията ще се запознае на място и с цялостната противопожарна защита, аварийното планиране и аварийната готовност. Проверяващите ще изискат още и информация за наличието и актуализацията на аварийните планове, осигуреността с колективни средства за защита, обучението на персонала, както и провежданите тренировки и учения.

Проверките ще се извършат в периода 02.05.2018 г. – 15.05.2018 г. и от 03.09.2018 г. до 14.09.2018 г.

До края на месец ноември тази година Областна администрация Русе, съвместно с Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център град Плевен ще изготвят обобщен доклад – анализ за техническото и експлоатационно състояние на проверените съоръжения и обекти, който ще бъде изпратен на министъра на вътрешните работи.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design